• ראיות בצורת עדות: הצהרות של עדים אשר עשויים לאמת את המסורת בעל פה של המשפחה. ראיות בצורת עדות חייבות להיות מוצגות בכתב כתצהיר כתוב, חתום על ידי העדים ומאומת/מאושר על ידי עורך דין. ההצהרות או התצהירים בכתב חייבים להיות מלווים על ידי העתקים מאומתים של הדרכונים של העדים או העתקים מאומתים של מסמכי הזיהוי שלהם. העדים עצמם חייבים להיות אמינים והתצהירים או ההצהרות שלהם משכנעים.

  • ראיות מומחיות: חוות דעת מומחה / מומחה לפזורה היהודית פורטוגלית. ראיות המומחה חייבות להיות מוצגות בכתב. חוות הדעת של המומחה לפזורה הפורטוגלית חייבים להיות מוצגים בכתב וחתומים על ידי המומחה ומאומתת על ידי עורך דין.